Anslagsguide

Anslagspolicy

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning inom arkeologi samt konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Tre anslagskategorier

Forskningsanslagen är uppdelade i tre kategorier; doktorandtjänster, vetenskapliga projekt av större storlek samt vetenskapliga projekt av mindre storlek.

Mindre anslag kan även ges för forskning, forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering. Anslag för resor och symposier ges i första hand då sökande framträder med eget föredrag eller poster.

Anslag beviljas inte för teknisk utrustning som till exempel dator, programvara eller kamera, inte heller beviljas bidrag för täckande av ospecificerade indirekta kostnader.

Vetenskapsmannaråd

Ansökningarna sakkunniggranskas av ett Vetenskapsmannaråd bestående av experter inom konstvetenskap och arkeologi.

Utlysningar

sista ansökningsdag
1
juni 2024

Berit Wallenbergs doktorandtjänster

Stiftelsen utlyser doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria,
med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid ett svenskt universitet.

Ansökningsperioden startar 1 maj.

Vem kan söka?

Behörig att söka är den som är antagen till forskarutbildning eller har ansökt om forskarutbildning vid svenskt universitet. Intyg från institution bifogas med uppgift om att doktorandtjänst erhålls om finansiering beviljas.

Hel-/delfinansiering kan beviljas för tiden fram till doktorsexamen eller längst fyra år och omfattar lön samt sociala avgifter (maximalt 50% påslag). Doktoranden kan dessutom erhålla högst 10 000 kronor per år för resor och andra omkostnader efter särskild rekvisition.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni fram till klockan 13.00.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Intyg från prefekt eller motsvarande vid berörd institution. Intyget ska innehålla bekräftelse att antagning till doktorandutbildning beviljats/sökts samt aktuell/tilltänkt lön för tjänsten
 • Sökandes CV (max 2 A4-sidor)
 • En forskningsplan
 • Två separata rekommendationsbrev
 • Budget enligt Stiftelsens budgetmall
 • En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max  3 500 tecken inkl. mellanslag
 • Budgetmallen Projektbudget universitet finns längre ner på sidan.

Innehavare av beviljade tjänster ska utan särskild anmaning årligen sända in en rapport om forskningens fortskridande till Stiftelsen tillsammans med intyg från handledaren.

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

Publicering

Forskning finansierad av Berit Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Dessutom ska ett exemplar av den skrift som utkommer som resultat av projektet tillsändas Stiftelsen. Stiftelsen önskar företrädesvis detta i digital form, som en e-bok. I denna skrift ska tydligt anges att den är utgiven med bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse gärna med Stiftelsens logotyp som återfinns via länken nedan.

Logotyp

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

sista ansökningsdag
1
juni 2024

Vetenskapliga projekt av större storlek

Stiftelse utlyser finansiering av större vetenskapliga projekt inom arkeologi eller konstvetenskap.

Ansökningsperioden startar 1 maj.

Med vetenskapliga projekt av större storlek avses projekt med en budget på upp till 2 miljoner kronor. Projektet ska avse området arkeologi eller konstvetenskap och ha en tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material, företrädesvis till och med 1800-talets slut.

Vem kan söka?

Behörig att söka är svenska lärosäten och andra institutioner vilka bedriver vetenskaplig forskning. Huvudsökande ska vara disputerad inom arkeologi, konstvetenskap eller annat kulturhistoriskt ämne med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material. Vidare ska huvudsökande vara knuten till berörd institution.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni fram till klockan 13.00.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Intyg från rektor eller av rektor delegerad

 • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n (max 2 A4-sidor per person)

 • En projekt- och tidsplan

 • En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 3 500 tecken inkl. mellanslag

 • Budget enligt Stiftelsens budgetmall

 • Om projektet samfinansieras av det egna lärosätet och/eller av andra externa finansiärer

 • Om anslags sökts för samma ändamål från annan organisation 

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

Publicering

Forskning finansierad av Berit Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Dessutom ska ett exemplar av den skrift som utkommer som resultat av projektet tillsändas Stiftelsen. Stiftelsen önskar företrädesvis detta i digital form, som en e-bok. I denna skrift ska tydligt anges att den är utgiven med bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse gärna med Stiftelsens logotyp som återfinns via länken nedan.

Logotyp

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

sista ansökningsdag
1
juni 2024

Vetenskapliga projekt av mindre storlek

Stiftelsen utlyser anslag för vetenskapliga projekt av mindre storlek inom arkeologi och konstvetenskap.

Ansökningsperioden startar 1 maj. 

Bidrag kan ges för forskning, forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering.

Bidrag för resor och symposier ges i första hand då sökande framträder med eget föredrag eller poster. Forskningsbidrag ges i form av stipendier (ej doktorandstudier) om maximalt 6 månader.

Bidrag beviljas inte för teknisk utrustning som t.ex. datorer, programvara eller kamera, inte heller beviljas bidrag till täckande av indirekta kostnader.

Vem kan söka?

Behörig att söka forskningsbidrag är enskilda forskare och svenska forskningsinstitutioner.

Huvudsökande ska ha hög vetenskaplig kompetens inom sitt forskningsfält, visad genom högre akademisk examen eller på annat sätt och ska i ansökan visa projektets vetenskapliga betydelse.

Doktorander är behöriga att söka bidrag för forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering av doktorsavhandling.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni fram till klockan 13.00.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Ansökan från enskild forskare ska innehålla sökandes CV (max 2 A4-sidor).
 • Ansökan från svenska lärosäten/institutioner ska innehålla uppgift om huvudsökande (forskningsansvarig) samt dennes/dennas kompetens.
 • En budget där det tydligt framgår omfattningen av projektet
 • Uppgifter om eventuell finansiering från annat håll
 • En projektbeskrivning   
 • Två referenser
 • En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 3 500 tecken inkl. mellanslag

Ansökningar för att anordna ett symposium ska innehålla uppgifter om program, tid, ledningsansvar samt institutionstillhörighet.

För tryckningsbidrag ska offert från tryckeri, innehållsförteckning samt intyg från handledare eller motsvarande ingå som bilagor. Därjämte ska ett exemplar av ett centralt kapitel medsändas. 

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

Publicering

Forskning finansierad av Berit Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Dessutom ska ett exemplar av den skrift som utkommer som resultat av projektet tillsändas Stiftelsen. Stiftelsen önskar företrädesvis detta i digital form, som en e-bok. I denna skrift ska tydligt anges att den är utgiven med bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse gärna med Stiftelsens logotyp som återfinns via länken nedan.

Logotyp

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

 

#00222e

Sök anslag online

Välkommen att göra en ansökan på ansökningsportalen.

#f8f7f4

Rekvisition av anslag

Rekvisition av vetenskapliga projekt av mindre storlek - till privatpersoner (stipendier)

Vid rekvirering av vetenskapliga projekt av mindre storlek ska följande iakttas:

 • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse

 • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor.

 • Resultatrapport från det egna redovisningssystemet är grunden för projektens rekvisitioner och ska bifogas som specifikation

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran (via e-post).

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Rekvisition av vetenskapliga projekt av större storlek samt doktorandtjänster

Vid rekvirering av beviljade anslag ska följande iakttas:

 • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse.

 • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor.

 • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet är grunden för rekvisitioner och ska bifogas som specifikation.

 • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner.

 • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår i blankettfilen.

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade stipendier.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran.

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Utbetalning – elektronisk rekvisition

Samtliga rekvisitioner ska göras via den elektroniska portalen. 

Undantag är de stipendiater som befinner sig utomlands och inte har tillgång till något BankID. 

Vid frågor kontakta Stiftelsens controller.

I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition. 

Till rekvisitionsportalen

Utbetalning

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Blanketter

I blankettarkivet nedan finns blanketter för rekvisition för de som, enligt ovan undantag, inte har möjlighet att använda rekvisitionsportalen. 

Manuella rekvisitioner skickas med vanlig post till adress uppgiven nedan, i sidfoten. 

#ffffff

Rapportering

En slutrapport ska utan vidare anmaning insändas via e-post till Stiftelsen i direkt anslutning till projektets avslutande. För doktorander ska en årlig rapport om forskningens fortskridande skickas in. Mallar finns i blankettarkivet.

Dessutom ska ett exemplar av den skrift som utkommer som resultat av projektet tillsändas Stiftelsen. Stiftelsen önskar företrädesvis detta i digital form, som en e-bok. I denna skrift ska tydligt anges att den är utgiven med bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse,  gärna med Stiftelsens logotyp som återfinns via länken nedan.

Logotyp