PhD positions and projects

Current calls

deadline for applications
1
June 2024

Berit Wallenberg PhD positions (In Swedish)

The Foundation’s call for funding for doctoral positions in art and cultural history, with a focus on archeology or art history, at Swedish universities.

The application period begins May 1.

Vem kan söka?

Behörig att söka är den som är antagen till forskarutbildning eller har ansökt om forskarutbildning vid svenskt universitet. Intyg från institution bifogas med uppgift om att doktorandtjänst erhålls om finansiering beviljas.

Hel-/delfinansiering kan beviljas för tiden fram till doktorsexamen eller längst fyra år och omfattar lön samt sociala avgifter (maximalt 50% påslag). Doktoranden kan dessutom erhålla högst 10 000 kronor per år för resor och andra omkostnader efter särskild rekvisition.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni fram till klockan 13.00.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Intyg från prefekt eller motsvarande vid berörd institution. Intyget ska innehålla bekräftelse att antagning till doktorandutbildning beviljats/sökts samt aktuell/tilltänkt lön för tjänsten
 • Sökandes CV (max 2 A4-sidor)
 • En forskningsplan
 • Två separata rekommendationsbrev
 • Budget enligt Stiftelsens budgetmall
 • En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max  3 500 tecken inkl. mellanslag
 • Budgetmallen Projektbudget universitet finns längre ner på sidan.

Innehavare av beviljade tjänster ska utan särskild anmaning årligen sända in en rapport om forskningens fortskridande till Stiftelsen tillsammans med intyg från handledaren.

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

Publicering

Forskning finansierad av Berit Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Dessutom ska ett exemplar av den skrift som utkommer som resultat av projektet tillsändas Stiftelsen. Stiftelsen önskar företrädesvis detta i digital form, som en e-bok. I denna skrift ska tydligt anges att den är utgiven med bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse gärna med Stiftelsens logotyp som återfinns via länken nedan.

Logotyp

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

deadline for applications
1
June 2024

Larger research projects (In Swedish)

The Foundation’s call for grants for larger research projects within archeology or art history.

The application period begins May 1.

Med vetenskapliga projekt av större storlek avses projekt med en budget på upp till 2 miljoner kronor. Projektet ska avse området arkeologi eller konstvetenskap och ha en tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material, företrädesvis till och med 1800-talets slut.

Vem kan söka?

Behörig att söka är svenska lärosäten och andra institutioner vilka bedriver vetenskaplig forskning. Huvudsökande ska vara disputerad inom arkeologi, konstvetenskap eller annat kulturhistoriskt ämne med tyngdpunkt på forskning som berör svenskt och nordiskt material. Vidare ska huvudsökande vara knuten till berörd institution.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni fram till klockan 13.00.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Intyg från rektor eller av rektor delegerad

 • Huvudsökandes och eventuella medsökandes CV:n (max 2 A4-sidor per person)

 • En projekt- och tidsplan

 • En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 3 500 tecken inkl. mellanslag

 • Budget enligt Stiftelsens budgetmall

 • Om projektet samfinansieras av det egna lärosätet och/eller av andra externa finansiärer

 • Om anslags sökts för samma ändamål från annan organisation 

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

Publicering

Forskning finansierad av Berit Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Dessutom ska ett exemplar av den skrift som utkommer som resultat av projektet tillsändas Stiftelsen. Stiftelsen önskar företrädesvis detta i digital form, som en e-bok. I denna skrift ska tydligt anges att den är utgiven med bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse gärna med Stiftelsens logotyp som återfinns via länken nedan.

Logotyp

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

deadline for applications
1
June 2024

Smaller research projects (In Swedish)

The Foundation’s call for grants for smaller research projects within archeology or art history.

The application period begins May 1.

Bidrag kan ges för forskning, forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering.

Bidrag för resor och symposier ges i första hand då sökande framträder med eget föredrag eller poster. Forskningsbidrag ges i form av stipendier (ej doktorandstudier) om maximalt 6 månader.

Bidrag beviljas inte för teknisk utrustning som t.ex. datorer, programvara eller kamera, inte heller beviljas bidrag till täckande av indirekta kostnader.

Vem kan söka?

Behörig att söka forskningsbidrag är enskilda forskare och svenska forskningsinstitutioner.

Huvudsökande ska ha hög vetenskaplig kompetens inom sitt forskningsfält, visad genom högre akademisk examen eller på annat sätt och ska i ansökan visa projektets vetenskapliga betydelse.

Doktorander är behöriga att söka bidrag för forskningsresor, symposier, fältarbeten, analyser och publicering av doktorsavhandling.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar 1 maj. Sista ansökningsdag 1 juni fram till klockan 13.00.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a anges:

 • Ansökan från enskild forskare ska innehålla sökandes CV (max 2 A4-sidor).
 • Ansökan från svenska lärosäten/institutioner ska innehålla uppgift om huvudsökande (forskningsansvarig) samt dennes/dennas kompetens.
 • En budget där det tydligt framgår omfattningen av projektet
 • Uppgifter om eventuell finansiering från annat håll
 • En projektbeskrivning   
 • Två referenser
 • En populärvetenskaplig sammanfattning på svenska, max 3 500 tecken inkl. mellanslag

Ansökningar för att anordna ett symposium ska innehålla uppgifter om program, tid, ledningsansvar samt institutionstillhörighet.

För tryckningsbidrag ska offert från tryckeri, innehållsförteckning samt intyg från handledare eller motsvarande ingå som bilagor. Därjämte ska ett exemplar av ett centralt kapitel medsändas. 

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida.

Publicering

Forskning finansierad av Berit Wallenbergs Stiftelse ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Respektive universitets regler för open access gäller. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.

Dessutom ska ett exemplar av den skrift som utkommer som resultat av projektet tillsändas Stiftelsen. Stiftelsen önskar företrädesvis detta i digital form, som en e-bok. I denna skrift ska tydligt anges att den är utgiven med bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse gärna med Stiftelsens logotyp som återfinns via länken nedan.

Logotyp

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy